İkinci Dil Öğrenen Çocuklar İçin Merak Edilenler

Eşzamanlı iki dillilik ve ardışık (sıralı) iki dillilik terimleri ne anlama gelir ve ikisi arasındaki farkın önemi nedir?

İkinci dil iki yoldan biriyle edinilir. Bir çocuk aynı anda iki dil öğreniyorsa, bu eşzamanlı edinimdir. Eşzamanlı edinim, ikinci bir dil edinmenin en iyi yoludur. Eşzamanlı iki dilli çocuk, hayatının başından itibaren iki veya daha fazla dil öğrenir veya ilk yıl içinde ikinci dile maruz kalır. İki dil edinilirse, hiçbiri baskın değildir. Her biri çocuğun ilk veya baskın dili olarak kabul edilir.

Bir dili edinirse ve o dilde ustalaştıktan sonra ikinci bir dili öğrenirse, bu ardışık edinimdir, aynı zamanda sıralı edinim olarak da adlandırılır. Başlangıçta, iki dil arasında karışıklıklar, kelime dağarcığı ve kuralların biraz karışması vardır. Zamanla çocuk, aralarındaki farkların giderek daha fazla farkına vardıkça iki dili birbirinden ayırır. Bir dil baskınsa, o dilin kelime dağarcığı ve gramer kuralları, baskın olmayan dil üzerinde gereksiz bir etkiye sahip olmaya devam edebilir. Örneğin, bir kişinin baskın dili İspanyolca ve baskın olmayan dili İngilizce ise, İngilizcesi oldukça akıcı olsa bile, her zaman İspanyolca konuşan bir kişinin konuştuğu İngilizce gibi olacaktır.

Kişi hangi seviyedeyse “iki dillidir” denir?

Çoğu dil sorununda olduğu gibi, iki dilliliği tanımlamak zordur, çünkü birçok biçimde ortaya çıkar. İkinci dile farklı yaşlarda maruz kalındığında, kişi gerçekten “iki dillidir” diyebilmek için iki dilin her birinde ne kadar yetkinliğin gerekli olduğu konusunda anlaşmaya varmak zordur.

Çocuğu en baştan iki dile de maruz bırakmak zihinsel gelişim için olumsuzluk yaratır mı?

Bir zamanlar iki dillilik bilişsel gelişim için bir hasar olarak görülüyordu ve kişilik problemleriyle ilişkilendiriliyordu. Artık iki dilliliğin bilişsel gelişimi geliştirdiğini, iki dilli çocukların bilişsel olarak tek dilli çocuklara göre daha çevik olduklarını ve seçici dikkat, kavram oluşturma ve analitik akıl yürütme gibi bir dizi bilişsel görevde tek dilli akranlarından daha iyi performans gösterdiklerini anlıyoruz.

İkinci bir dil edinmek için en uygun yaş nedir?

Araştırmalar, “şu yaştan önce ikinci dil edinmek kolay, sonrasında zor ” şeklinde bir yaş sınırına işaret etmiyor. Bazı uzmanlar, ergenlerin ve yetişkinlerin erken aşamalarda ikinci bir dil öğrenmekte çok küçük çocuklara göre bir avantaja sahip olabileceğine inanıyorlar. Çünkü daha yaşlı öğrenenler sürece daha güçlü bilişsel yetenekler ve iyi gelişmiş üst dil becerileri getiriyorlar. Collier (1988), sekiz ila on iki yaş arasındaki çocukların en yetkin ikinci dil öğrenicileri olduğunu iddia etti. İkinci dil öğrenen yetişkinler, grameri ve fonolojisini edinmede genç öğrenciler kadar usta değildir ve bu alanlardaki zorluklar yetişkinler yaşlandıkça artma eğilimindedir.

Bir kişi yetişkin olarak ikinci bir dil öğrendiğinde, ikinci dili anlamak ve formüle etmek için ilk dilinin kurallarına güvenme eğilimindedir. Yaşın kendi başına ikinci bir dil edinmeye engel olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Genel olarak, çocukların ikinci dil edinmesi yetişkinlere göre daha kolaydır, ancak bazı yetişkinler kolayca iki, üç veya daha fazla dil edinir. Ayrıca, maruz kalmanın ötesinde, belirli bir çocuğun ikinci bir dili ne kadar iyi ve ne kadar çabuk edineceğini etkileyen birçok faktör vardır. Bu nedenle ikinci bir dili öğrenmek için ideal veya en uygun yaşı tam olarak belirlemek tamamen uygulanabilir değildir. Yine de ikinci bir dil edinmenin en iyi zamanının doğumdan itibaren olduğuna dair en ufak bir şüphe yoktur eğer hedef onu “anadil gibi” konuşmayı öğrenmekse.

Çocuk ikinci dil öğrenmekte zorlanıyorsa bu ne anlama gelir?

Çocuklar ikinci bir dile daldıklarında, bir yıl içinde yetkin hale gelebilirler. Üç ila dört yıl içinde o dilde yetkin hale gelmeleri muhtemeldir. Bunun eğitsel anlamı, zayıf eğitim ilerlemesini iki dilli insanlar için “normal” olarak görmememiz gerektiğidir. Yavaş görünen veya benzer akranlarının yaşadıklarından daha fazla zorluk yaşayan iki dilli kişilerin, Özel Eğitim hizmetlerine ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

İkinci Dil Öğrenenler İçin Ortaya Çıkan Sorunlar Neler Olabilir?

 • Okumayı ve yazmayı öğrenirken sıklıkla dille ilgili problemler yaşarlar
 • Akademik zorluklar yaşadıklarında, uygunsuz bir şekilde Özel Eğitim Hizmetlerine ihtiyaç duydukları tespit edilebilir.
 • Daha yaygın olarak, gerçek engeller ikinci dil öğrenme durumu tarafından “maskelendiğinde” ve uygunsuz bir şekilde buna atfedildiğinde, gerekli Özel Eğitim Hizmetleri uygunsuz bir şekilde reddedilir.
 • Okumayı ve yazmayı öğrenmekte zorlanabilirler. Anlamlı fonemik ayrımlar, çocuğun ana dilinde anlamlı olmayabilir ve göz ardı edilir veya yanlış anlaşılır. Örneğin, İspanyolca’da /b/ ve /v/ arasındaki ayrım yapılmadığından, “bat” ve “vat” gibi İngilizce sözcükler İspanyolca konuşanlarla aynı gelebilir.
 • İngilizce’de anlam için gerekli olan morfemler “duyulmayabilir” bile (ses olarak duyulur ancak anlamlı olarak algılanmazlar).
 • “Kod çözme” için gerekli olan “fonemik farkındalık” bozulması (bir dildeki sesleri ayırt etme, bölümlere ayırma ve harmanlama)
 • İkinci dil öğrenenler, İngilizce’ye değil ana dillerinin ses sistemine dayalı farkındalığa sahiptir.
 • İngilizce’yi ikinci dil olarak öğrenen çocuklar, akademik zorluklar yaşadıklarında uygunsuz bir şekilde özel eğitime ihtiyaçları olduğu şeklinde tanımlanabilir.
  • NORMAL zorluklar, bir yabancı dilde okuma ve yazmayı öğrenmenin normal sonuçlarından ziyade engellilik belirtileri olarak görülür.
 • Çok daha yaygın olarak, gerçek engeller ikinci dil öğrenme statüsü tarafından “maskelenir” ve uygunsuz bir şekilde buna atfedilir. Örneğin, sağırlık, zeka geriliği, dil gecikmesi
 • Sonuç olarak, ikinci dil öğrenenler ihtiyaç duydukları ve almaları gereken Özel Eğitim hizmetlerinden mahrum kalabilirler. İkinci dili öğrenenlerin yaşadığı akademik zorluklar, genellikle sadece iki dillilik ve kültür unsurlarına atfedilebilir olarak reddedilir.

Sınırlı kapasite hipotezi nedir?

Çocuğun aynı anda iki dili bilişsel işlev üzerinde önemli veya uzun vadeli olumsuz bir etki olmaksızın edinebileceğini kabul edenler arasında bile, çocuğun iki veya daha fazla dile maruz kalması durumunda gelişimin ilk aşamalarında neler olabileceği konusunda anlaşmazlık vardır. Sınırlı kapasite hipotezine göre, çocuk doğuştan bir dili tamamen edinme yeteneğine sahiptir, ancak bir veya her iki dilde yeterlilikte bir miktar azalma yaşamadan iki veya daha fazla dili aynı anda edinme yeteneğine sahip değildir.

Eksiltici/kayıplı iki dilli ortam ve kazançlı/arttırıcı iki dilli ortam terimleri ne anlama geliyor? Gelişmekte olan çocuklar için her ortamın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Kayıplı iki dilli ortamlarda, azınlık dilini konuşan bir çocuk çoğunluk dilini öğrendiğinde azınlık dilinden vazgeçer. Çocuk ana dilinden vazgeçme sürecinde mirasından, kültüründen vazgeçer. Kazançlı iki dilli bir ortamda yaşayan çocuk, çok daha farklı bir yaşam deneyimine sahip olur. Bu çocuk, çoğunluk dilini öğrenip ikinci bir kültürü benimserken, ana dilini koruması ve ana kültürünü benimsemesi için teşvik edilir.

Araştırmalar, bir çocuğun kavram oluşturma, seçici dikkat, muhakeme ve üst dil becerileri dahil olmak üzere bilişsel yeteneklerinin, her ikisi de değerli olan ve ek bir dilde olduğu gibi her ikisi de sıklıkla kullanılan iki dilde yetkinliği artırarak geliştirileceğini önermektedir.  Bu durumda, çocuğun kendisi için daha fazla dil bilgisi vardır ve kelime dağarcığı, gramer, fonoloji vb. açılardan bir dili diğeriyle doğrudan karşılaştırabilir. Bu, muhtemelen onun genel dil anlayışını geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm dil verileri bilişsel egzersiz için kaynak olacaktır. Eksiltici iki dilli ortamda olduğu gibi, bir dil sistematik olarak silinirken diğeri ediniliyorsa, herhangi bir bilişsel avantajın elde edileceğini hayal etmek zordur çünkü dil verileri kazanılmaz, kaybedilir.

Bahar Erden

Uzman Psikolog/Çift-Aile-Çocuk ve Ergen Sorunları